Dopłaty do plantacji wieloletnich roślin energetycznych

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) Rolnicy, którzy założyli plantacje wieloletnich roślin energetycznych mogą ubiegać się w ARR o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych z tytułu ich założenia.

Rolnik otrzyma pomoc, jeżeli plantacja spełnia następujące warunki:

* obejmuje obszar co najmniej 1 ha,
* nie została założona na trwałych użytkach zielonych,
* jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok następujący po roku jej założenia,
* została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,
* jest położona:
o 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
o 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny niż wymieniony wyżej sposób.
* nie została założona na gruntach:
o objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów jednoznacznie nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,
o zmeliorowanych – w przypadku plantacji topoli lub wierzby,

W danym roku Rolnik może ubiegać się o przyznanie pomocy do założenia plantacji trwałych o powierzchni nie większej niż 100 ha. Pomoc do danej plantacji może być udzielona tylko raz.

Rolnik zainteresowany uzyskaniem pomocy do plantacji trwałych będzie zobowiązany do złożenia wniosku w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na miejsce położenia plantacji.

Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy Rolnik będzie zobowiązany złożyć kopię:

1) wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, zawierającą datę jego złożenia w biurze powiatowym ARiMR,
2) umowy dzierżawy działek – w przypadku, gdy plantacja została założona na działkach dzierżawionych przez Rolnika. Umowa powinna być zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych,
3) w przypadku plantacji wierzby i topoli – zaświadczenie potwierdzające, że plantacja trwała położona jest na działkach niezmeliorowanych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych lub inne upoważnione instytucje.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych.

Przed przyznaniem Rolnikowi pomocy do plantacji trwałych służby kontrolne OT ARR przeprowadzą kontrolę mającą na celu stwierdzenie czy dane zawarte w złożonym przez Rolnika wniosku o przyznanie pomocy są zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli kontrola nie wykaże niezgodności, Dyrektor OT ARR przyzna pomoc w drodze decyzji administracyjnej, a płatność zostanie przekazana na wskazany we wniosku rachunek bankowy Rolnika w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Rolnik zachowa prawo do przyznanej pomocy, gdy:

* plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej 5 kolejnych lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
* wszystkie rośliny zebrane z plantacji będą w wymienionym wyżej okresie przeznaczane na cele energetyczne,
* zostanie przyznana mu płatność do upraw roślin energetycznych w roku składania wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.

Agencja Rynku Rolnego przeprowadzi kontrolę dotyczącą spełnienia wyżej wymienionych warunków.

W przypadku niespełnienia w/w warunków, Rolnik będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej pomocy do plantacji trwałych:

1) w wysokości 25% przyznanej pomocy – w przypadku, gdy Rolnik nie otrzyma płatności do upraw roślin energetycznych w roku złożenia wniosku o pomoc do plantacji trwałych;
2) proporcjonalnie do różnicy stwierdzonej między ilością roślin zebranych w danym roku z powierzchni plantacji upraw trwałych objętej pomocą do plantacji trwałych, a ilością roślin przeznaczonych na cele energetyczne, przy czym, podstawą do obliczenia wysokości zwrotu jest 25% kwoty przyznanej pomocy – w przypadku, gdy nie wszystkie zebrane w danym roku rośliny energetyczne zostaną przeznaczone na cele energetyczne;
3) w wysokości 100% przyznanej pomocy – plantacja nie będzie utrzymywana przez co najmniej kolejnych 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych.

Całkowity zwrot pomocy do plantacji trwałych nie będzie mógł przekroczyć kwoty pomocy przyznanej Rolnikowi.

ARR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *