Umowy na utylizację padłych zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 2 lutego 2009 r. podpisała 7 umów dotyczących finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich w 2009 r.

Umowy z Agencją podpisało 7 zakładów:

*

PP-H „Hetman” Sp. z o.o. we Florianowie,
*

P.P.P. „Bacutil” Sp. J. w Puławach,
*

„Promarol – Plus” Sp. z o.o. w Ciepielówku,
*

P.W. „Amba” Sp. z o.o. w Radzanowie,
*

„Saria Małopolska” Sp. z o.o. w Krakowie,
*

„Struga” S.A. w Jezuickiej Strudze,
*

ZP-H Barbara Rakowska w Krobi,

Z pozostałymi zakładami ARiMR podpisze umowy w najbliższym czasie.

Pomoc Agencji jest realizowana na podstawie zbiorczych zestawień faktur składanych przez Zakłady utylizacyjne. Agencja dofinansowuje do 100% ponoszony przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100 % kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia. W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego.

Oznacza to, że producent rolny będący rolnikiem ryczałtowym za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim i zachodniopomorskim zapłaci 43,59 zł, a w pozostałych województwach 43,34 zł. Za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca życia lub 1 sztuki przeliczeniowej trzody chlewnej, kwota ta wyniesie odpowiednio 13,08 zł oraz 12,84 zł.

Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne i spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Pomoc finansowa Agencji realizowana na podstawie umów zawartych na 2009 r. dotyczy również usług zrealizowanych od 1 stycznia do dnia podpisania umów pod warunkiem ich rozliczenia przez zakłady utylizacyjne zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z Agencją lub odpowiednie skorygowanie. Konieczne może się okazać się również uzupełnienie przez producenta rolnego informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w szczególności dotyczących zaliczenia producenta rolnego do grupy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Brak tych informacji uniemożliwia Zakładowi utylizacyjnemu wystąpienie o dofinansowanie usługi przez Agencję.

Wzór oświadczenia producenta rolnego jest dostępny na stronach internetowych ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa po 01.05 2007 r.

Ceny za usługi utylizacyjne wg województw – otwórz dokument

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj