Pomoc publiczna dla poszkodowanych rolników

Dementujemy doniesienia prasowe z 1 lipca br., że od poszkodowanych rolników KRUS wymaga dostarczania protokołów, sprządzanych przez komisje do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi, osunięcia się ziemi i huraganów. Kasa wyjaśnia, że niezbędne jej dane do udzielenia ulg będzie uzyskiwać od właściwych komisji.

Wnioskując o umorzenie należności z tytułu składek, rolnicy są zobowiązani złożyć w Kasie jedynie oświadczenie, jaką łączną kwotę pomocy otrzymali w różnych formach dla gospodarstwa, w ramach rządowego programu pomocy obowiązującego od 15 czerwca br. (Wzór Rozpoczyna pobieranie plikuoświadczenia)

Opublikowany przez Komisję Europejską pod nr XA 109/2010 program pomocy publicznej, realizowanej poza formułą de minimis dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wyniku powodzi, obsunięcia się ziemi lub huraganu, umożliwia m.in. przyznanie tym poszkodowanym ulg w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Kasa informuje, że jeśli oszacowane straty w danym gospodarstwie wyniosą średnio powyżej 30 proc., co zostanie potwierdzone protokołem komisji właściwego wojewody, Kasa rozpatrzy wniosek o ulgę w uproszczonym trybie, bez konieczności dodatkowej wizytacji gospodarstwa.

W przypadku gradobicia, którego skutki nie są objęte wymienionym programem zarejestrowanym przez Komisję Europejską pod nr XA 109/2010, Kasa będzie podejmować decyzje o ulgach w spłacie składek z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis.

Natomiast podejmując decyzje co do umorzeń i ulg w opłacaniu składek w ramach programu pomocy społecznej poza pomocą de minimis, jednostki Kasy będą zobowiązane uwzględniać datę powstania szkód, rozmiary oszacowanych strat w uprawach rolnych, inwentarzu, sprzęcie i budynkach oraz łączną kwotę pomocy dla danego gospodarstwa rolnego, przyznaną w różnych formach w ramach tego programu.

Łączna wysokość pomocy otrzymanej w ramach programu, przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 87/2010 nie może przekroczyć 80% kwoty obniżenia dochodu (lub 90% na ONW – na obszarach o niekorzystnych warunkach).

Brak zawartej umowy ubezpieczenia, obejmującej ochroną w okresie 12 miesięcy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, skutkuje koniecznością obniżenia wartości pomocy publicznej o połowę. Informację o umowie powinien zawierać protokół z oszacowania strat. Gdyby jednak w protokole nie było informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia, osoba wnioskująca o ulgę będzie zobowiązana przedłożyć ją Kasie.

Zgodnie uchwałą Rady Ministrów nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. łączna pomoc dla rodzin rolniczych obejmuje:

* dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych – przyznawane przez ARiMR,
* możliwość umarzania przez KRUS bieżących składek i zaległości z tego tytułu w oparciu o przepisy art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
* odroczenia w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulgi i zwolnienia w opłatach czynszu dzierżawnego – stosowane przez ANR,
* ulgi w podatku rolnym – przyznawane przez urzędy gmin (miast),
* pomoc socjalną w formie jednorazowego zasiłku celowego – przyznawaną przez ośrodki pomocy społecznej,
* dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany – przyznawane przez ARR.

KRUS

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj