Wsparcie na modernizację gospodarstw

Ponad 1,64 mld zł z PROW 2007-2013 wypłaciła ARiMR rolnikom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” i rozliczyli zrealizowane inwestycje.

Spośród około 20 tys. beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność, blisko 16 tys. otrzymało refinansowanie pokrywające od 40 do 60% kosztów bezpośrednich poniesionych na zrealizowane inwestycje. Umowy o przyznaniu pomocy z tego działania Agencja podpisała do 16 lutego 2010 r. z ponad 26,6 tys. rolników, z tego około 12 tys. – to wnioskodawcy z 2009 r.

ARiMR przeprowadziła dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z tego działania. Niemal ze wszystkimi wnioskodawcy, którzy złożyli poprawnie wypełnione wnioski w 2007 r. Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy. Ponad 14,9 tys. rolników z tej grupy zrealizowało inwestycje i złożyło wnioski o płatność, w sumie na kwotę przekraczającą 1,55 mld zł. Z tego naboru pozostało do rozpatrzenia już tylko 40 wniosków.

Do 16 lutego br. ARiMR rozpatrzyła ponad połowę wniosków z drugiego naboru, a z około 12 tys. wnioskodawców z 2009 r. podpisała umowy o przyznaniu pomocy w łącznej wysokości przekraczającej 1,68 mld zł. Blisko 4,7 tys. spośród nich zrealizowało inwestycje przewidziane w umowach i złożyło wnioski o płatność. Są to rolnicy, którzy  ubiegali się głównie o wsparcie na zakup ciągników lub maszyn i w krótkim czasie, po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, zrealizowali planowane inwestycje. Takich inwestorów szybko przybywa. Ze złożonych w 2009 r. wniosków wynika, że aż połowa, czyli kilkanaście tysięcy rolników ubiega się o dofinansowanie na zakup maszyn i ciągników.

Drugi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstwa rolnych” przeprowadzony w 2009 r. spotkał się, podobnie jak pierwszy, z bardzo dużym zainteresowaniem rolników. W ciągu tygodnia (od 21 do 28 kwietnia) Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły blisko 25 tys. wniosków, w których rolnicy wystąpili łącznie o przyznanie pomocy finansowej w wysokości około 3,8 mld zł. W związku z tym, że zapotrzebowanie na pomoc wynikające z tych wniosków znacznie przekraczało limit środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach drugiego naboru, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki podjął decyzję o zwiększeniu o blisko 280 mln euro, czyli do ponad 855 mln euro puli środków na wypłacenie pomocy finansowej rolnikom, którzy w 2009 r. złożyli wnioski na to działanie.

Przy takim zwiększeniu limitu środków, wyczerpującym całą pulę środków przewidzianych w PROW 2007-2013 na „Modernizację gospodarstw rolnych”, ARiMR będzie w stanie, jak wszystko na to wskazuje, w większości województw wypłacić wsparcie każdemu rolnikowi, który złożył prawidłowo wypełniony wniosek i rozliczy swoją inwestycję zgodnie z obowiązującymi procedurami. Niestety w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim to się nie uda. W tych regionach zapotrzebowanie na środki, wynikające ze złożonych wniosków, przekracza bowiem wojewódzkie limity pieniędzy przewidziane na „Modernizację gospodarstw rolnych” w całym okresie realizacji PROW na lata 2007–2013 i dla części wnioskodawców udzielenie wsparcia nie będzie możliwe. Sytuacja ta dotyczy jednak tylko niewielkiej grupy rolników spośród blisko 25 tys., którzy złożyli wnioski na modernizację swoich gospodarstw w kwietniu 2009 r.

Przeprowadzona weryfikacja wniosków przyjętych w 2009 r. na „Modernizację gospodarstw rolnych” wykazała, że rolnicy przygotowali je lepiej niż te złożone w 2007 roku, ale i tym razem nie wszyscy ustrzegli się błędów. Przypomnijmy, że w wielu wnioskach z 2007 r. były błędy i brakowało wymaganych dokumentów. Agencja zwróciła się wtedy do rolników o uzupełnienie tych wniosków. Ponadto duża grupa rolników skorzystała z możliwości, jaką stworzył minister rolnictwa nowelizując rozporządzenie o przyznawaniu pomocy z tego działania, wprowadzając zmiany do swoich biznesplanów i zdecydowała się np. na zakup innej maszyny niż pierwotnie zakładali. Z rolnikami, którzy składali wnioski w 2007 r. ARiMR mogła rozpocząć podpisywanie  umów o przyznaniu  pomocy dopiero w IV kwartale 2008 r., po otrzymaniu pełnej akredytacji na to działanie. Pracownicy Agencji skoncentrowali się wtedy  na podpisywaniu umów z tymi rolnikami, którzy złożyli poprawnie wypełnione wnioski i nie zmieniali planowanych zakupów. Przesunęło się natomiast w czasie podpisywanie umów z tymi beneficjentami, którzy poprawiali lub uzupełniali swoje wnioski złożone w 2007 r. Takie wnioski, zgodnie z obowiązującymi procedurami, trzeba było poddać w ARiMR ponownej weryfikacji. Duża grupa rolników zrezygnowała z wprowadzenia koniecznych poprawek i uzupełnień do swoich wniosków i ich wnioski niespełniające kryteriów przyznania pomocy ARiMR musiała odrzucić.

Błędy w rozpatrzonych już wnioskach z 2009 r. polegają głównie na deklarowaniu  innej powierzchni działek w gospodarstwach niż we wnioskach, które złożyli rolnicy o przyznanie płatności bezpośrednich. Takie błędy wykrywają kontrole krzyżowe. Konieczność dokonania poprawek przesuwa w czasie zawieranie umów z rolnikami, do których ARiMR zwraca się o uzupełnienie złożonych wniosków. Dodatkowa grupa pracowników skierowana w OR ARiMR do rozpatrywania w 2009 r. wniosków sprawia, że liczba umów podpisywanych z beneficjentami ubiegającymi się o pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” szybko wzrasta.

Ze złożonych w 2007 i 2009 roku wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” wynika, że rolnicy planowali kupić maszyny i urządzenia rolnicze za około 9,8 mld zł. ARiMR może dofinansować od 40 do 60% poniesionych przez rolników kosztów, ale wypłacona pomoc nie może być wyższa niż 300 tys. zł na gospodarstwo.

Inwestycje rolników na zakup maszyn i urządzeń rolniczych są kontynuacją trendu, który pojawił się już w latach 2004 – 2006 przy wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego rozwój i unowocześnianie rolnictwa. Z tego programu skorzystało blisko 21 tys. rolników, a spośród nich ponad 80% inwestowało w zakup sprzętu rolniczego. Beneficjentom, którzy ubiegali się o pomoc na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Agencja wypłaciła z „ SPO Rolnego” ponad 2,4 mld zł. Kwota ta stanowi ponad jedną trzecią wszystkich środków wydanych przez ARiMR z tego programu.

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj