Ważne dla emerytów i rencistów KRUS

W terminie do dnia 28 lutego 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2008 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych w ciągu roku emerytur i rent, a następnie – w wyznaczonym przez ustawę podatkową terminie tj. do końca lutego, po upływie każdego roku podatkowego – sporządzają i przekazują emerytowi/renciście, stosowny formularz PIT.

Zatem w terminie do dnia 28 lutego 2009 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty KRUS przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.|

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozlicza podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawia formularz PIT-40A.

Jeżeli poza emeryturą lub rentą wypłacaną z KRUS emeryt/rencista w 2008r. nie osiągał innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), podatnik ten nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie w takim przypadku podatkiem należnym emeryta (rencisty) za rok 2008.

Uwaga!

Zgodnie z art. 27f w powiązaniu z art. 34 ust. 9 wyżej powołanej ustawy emeryci i renciści, którzy w roku podatkowym 2008 wychowywali własne lub przysposobione dzieci:

a) małoletnie,

b) bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

c) które nie ukończyły 25 lat uczące się w szkołach określonych w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, i które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów innych niż: wolnych od podatku, renty rodzinnej lub dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2008 r. dochód ten wyniósł 3.091 zł),

mogą wystąpić do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS o uwzględnienie ulgi z tytułu wychowywania takich dzieci w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (na PIT-40A). KRUS uwzględni powyższą ulgę pod warunkiem, że emeryt lub rencista złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2009 r.

Wzór oświadczenia można go uzyskać we właściwej jednostce organizacyjnej KRUS bądź wydrukować i wypełnić poniżej zamieszczony załącznik oświadczenia.

Wzór OŚWIADCZENIA Rozpoczyna pobieranie pliku plik PDF
Rozpoczyna pobieranie pliku plik MS Word

Kwota do ew. odliczenia jest iloczynem kwoty 1173,70 zł i liczby wychowywanych dzieci, o których mowa wyżej. Kwota ta dotyczy obojga rodziców i może być odliczona w całości od podatku jednego z rodziców lub w częściach od podatku obojga rodziców (w zależności od złożonego oświadczenia/złożonych oświadczeń). Kasa podkreśla, że w praktyce kwota faktycznie zastosowanej ulgi przez KRUS (poz. 43 PIT-40A) może być niższa niż podana przez emeryta/rencistę w oświadczeniu. Organ rentowy nie może bowiem odliczyć więcej niż wynosi kwota podatku, od którego dokonywane jest odliczenie (tj. podatku obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, pomniejszonego o pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie powiększonego o zwróconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne).

Podatek dochodowy emeryta/rencisty nie zostanie rozliczony przez KRUS z „urzędu” gdy:

1. ta sama jednostka organizacyjna KRUS nie wypłacała emerytury/renty przez cały rok podatkowy (od stycznia do grudnia 2008),

2. realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

3. obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, KRUS nie obliczy podatku dochodowego, tylko przekaże emerytowi (renciście) formularz PIT-11A i wówczas emeryt lub rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w wyznaczonym przez ustawę podatkową terminie tj. do 30 kwietnia 2009 roku.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt (rencista) stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2009 roku. Zeznania takie składają również emeryci (renciści), którzy:

– chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie podatkowej (w tym m.in. osoby, które w terminie do dnia 10 stycznia 2009r, nie zdążyły złożyć w KRUS oświadczenia w celu skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci) lub

– chcą przekazać 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2008r. kwoty 3091 zł.

KRUS

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj

1 komentarz do “Ważne dla emerytów i rencistów KRUS

 1. jeleniogórzanin

  Niezrównoważony Ryszard Barej kieruje KRUS-em w Szklarskiej Porębie. Facet w ogóle nie ma pojęcia o kierowaniu tak poważną firmą.

Możliwość komentowania została wyłączona.