Umowy na modernizację gospodarstw rolnych

Do 5 lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z niemal 6300 rolnikami umowy o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw rolnych. W ostatnich dwóch tygodniach Agencja codziennie podpisuje prawie 200 takich umów, wcześniej średnia to była niemal dwukrotnie niższa i wynosiła nieco ponad 100 umów dziennie.

To zdecydowane przyspieszenie w porównaniu z wcześniejszym okresem wynika z tego, że po zrealizowaniu większości dopłat bezpośrednich za 2008 rok, zgodnie z decyzją kierownictwa ARiMR, zwiększyła się liczba pracowników weryfikujących wnioski i podpisujących umowy z rolnikami. Nie bez znaczenia dla zwiększenia ilości podpisywanych umów z rolnikami jest również fakt, że Prezes Agencji Dariusz Wojtasik zobowiązał dyrektorów Oddziałów Regionalnych do wprowadzenia dwuzmianowego systemu pracy. Wszystkie te działania wprowadzone przez kierownictwo ARiMR mają na celu jak najszybsze podpisanie umów ze wszystkimi rolnikami, którzy złożyli wnioski o pomoc pod koniec 2007 roku i zaczynają one przynosić efekty.

Do Agencji zdążyło wpłynąć już 2117 wniosków o dokonanie przelewów pieniędzy na konta rolników, którzy zrealizowali w całości lub w części inwestycje założone w tzw. biznesplanie. Wystawione do tej pory wnioski o płatność opiewają na kwotę ponad 228 mln zł, a ponad 50 mln zł trafiło już na konta bankowe około 400 rolników.

Osiągnięty wynik należy uznać za sukces ARiMR, zważywszy na okoliczności związane z przyjmowaniem wniosków w szczycie ubiegłorocznej kampanii wyborczej i z tym, że Agencja miała wtedy tylko akredytację, która pozwalała jedynie przyjąć od rolników wnioski o pomoc. Była to tzw. częściowa akredytacja, bo Agencja miała gigantyczne braki m.in. w systemie informatycznym, który miał obsługiwać wnioski dotyczące modernizacji gospodarstw. Dopiero nowe kierownictwo ARiMR podjęło od początku 2008 r. szybkie prace naprawcze i na początku września Agencja uzyskała rozszerzenie akredytacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dopuszczała ona możliwości weryfikacji przyjętych wniosków, aż do momentu podpisania z rolnikiem umowy o przyznaniu pomocy finansowej. Dopiero wtedy ARiMR mogła, zgodnie z prawem, rozpocząć weryfikację rolniczych wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dalsze działania podejmowane przez Agencję sprawiły, że w połowie października 2008 r. Minister Finansów przyznał ARiMR pełną akredytację na to działanie, która pozwala wypłacać rolnikom pieniądze.

Warto też dodać, że w listopadzie 2007 r. rolnicy złożyli ponad 18 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw, występując w sumie o dofinansowanie w wysokości 624,5 mln euro (2,36 mld zł). Oznaczało to, że wielu wnioskodawców odejdzie „z kwitkiem”, bo w ubiegłym roku na wypłaty przewidziano kwotę tylko 360,2 mln euro (1,36 mld zł). Jednak Minister Rolnictwa Marek Sawicki, aby nie zwiększać niezadowolenia rolników, którzy złożyli wnioski i musieli tak długo czekać na ich rozpatrzenie, zdecydował o podwojeniu limitu środków na ten pierwszy nabór. Dzięki temu wszyscy chętni rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, mogą otrzymać pomoc o jaką wystąpili.

Obecnie wszystkie złożone wnioski są już po przeprowadzonej preselekcji, a prawie połowa z nich przeszła pełną kontrolę ich kompletności i zgodności z zasadami przyznawania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Kontrolerzy sprawdzają m.in. czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej. Weryfikuje się wnioski też pod kątem wydania środków na inwestycje zgodne z planem rozwoju gospodarstwa oraz planem finansowym lub zestawieniem finansowo-rzeczowym, które rolnik dołączał do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na modernizację swojego gospodarstwa. Jednym ze sposobów weryfikacji takich wniosków o płatność, jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w gospodarstwie, w którym rolnik realizuje inwestycje. Pozytywny wynik takiej kontroli, umożliwia wypłacenie przez ARiMR, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy finansowej, należnych rolnikowi pieniędzy. Niestety kontrole wykazały, że większość wniosków z powodu pośpiechu przy ich składaniu zawierała liczne braki i błędy, które trzeba poprawić. By nie wydłużało się to zbytnio, Agencja zaapelowała do tych Wnioskodawców, którzy otrzymują pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników, o dokonywanie wskazanych w nich uzupełnień i usuwanie braków w jak najszybszym terminie.

Wielu umów nie zostało też jeszcze podpisanych z innego powodu. Otóż, ponieważ od przyjęcia wniosków na wsparcie modernizacji gospodarstw minął rok i plany rolników mogły się zmienić Minister Rolnictwa Marek Sawicki specjalnym rozporządzeniem umożliwił od 30 września 2008 r. dokonywanie zmian w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji, której dotyczył wniosek. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Zmian można dokonać do momentu podpisania umowy z ARiMR. Zmiany do planów rzeczowo-finansowych, złożonych wraz z wnioskami w 2007 roku, zgłosiło 3469 wnioskodawców. Wprowadzanie takich zmian niestety jednak wydłuża czas zakończenia rozpatrywania wniosku i podpisania umowy o maksymalnie 4 miesiące.

W związku z tym, że bardzo wielu rolników jest jeszcze zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR planują niebawem ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na to „działanie”.

Przypominamy, że pomoc finansową z tego działania mogą otrzymać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą – posiadacze gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Na działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono w całym okresie programowania PROW 2007-2013 ponad 1,779 mld euro.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj