Ułatwianie startu młodym rolnikom

25 marca, oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmują w tym roku wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013. Wnioski takie mogą zostać złożone osobiście przez rolnika, bądź przez upoważnioną przez niego osobę, istniej również możliwość wysłania tych dokumentów pocztą. W tym roku na wsparcie dla „młodych rolników” ARiMR przeznaczy łącznie 291,7 mln zł, podzielone na tzw. koperty wojewódzkie.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w 2009 roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym OR ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) (pobierz dokumenty) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie gospodarstwa.

Osoby, które zamierzają ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z tego działania powinny pamiętać o tym, że jednym z głównych warunków uzyskania „premii” jest posiadanie odpowiedniego rolniczego przygotowania zawodowego. Warunek ten spełniony jest, jeśli wnioskodawca posiada:

– Wykształcenie rolnicze (zawodowe, średnie, wyższe) lub

– Wykształcenie podstawowe, zawodowe inne niż rolnicze i pięcioletni staż pracy w rolnictwie lub

– Wykształcenie średnie lub wyższe inne niż rolnicze i trzyletni staż pracy w rolnictwie lub

– Zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

W przypadku posiadania przez wnioskodawcę wykształcenia innego niż rolnicze dopuszczalne jest uzupełnienie kwalifikacji tylko poprzez uzupełnienie wykształcenia rolniczego. Nie można po złożeniu wniosku o pomoc uzupełnić kwalifikacji poprzez nabywanie stażu pracy.

W stosunku do poprzedniego naboru wniosków w tym działaniu nastąpiły niewielkie zmiany w Planie Rozwoju Gospodarstwa, który jest jednym z załączników do wniosku. Zmiany dotyczą informacji na temat powierzchni użytków rolnych w roku bazowym.

Zmienił się również w pewnym zakresie sposób dochodzenia do wyliczenia nadwyżek bezpośrednich i określenia żywotności ekonomicznej gospodarstwa w roku bazowym, odnośnie produkcji zwierzęcej. Parametry te będą liczone w oparciu o stany zwierząt na koniec lub początek roku bazowego, co uzależnione jest od przewidywanego terminu złożenia wniosku o pomoc. W roku ubiegłym brano pod uwagę stan zwierząt gospodarskich w dniu sporządzania biznesplanu.

Beneficjent przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy powinien samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne, na które przyznano pomoc oraz realizować założenia biznesplanu, który dołączył do wniosku. Beneficjent musi wydatkować w ciągu 3 lat co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie oraz osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż wartość nadwyżki bezpośredniej w dniu złożenia wniosku o pomoc.

Beneficjent powinien wywiązać się z pozostałych, podjętych we wniosku o przyznanie pomocy, zobowiązań. Dotyczy to w szczególności spełnienia w ciągu 3 lat wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt. Chodzi również o podleganie przez 3 lata od dnia wypłaty pomocy ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, w pełnym zakresie jako rolnik. Wszyscy beneficjenci zobowiązani są ponadto do: umożliwienia pracownikom ARiMR przeprowadzenia kontroli na miejscu, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat od jej wypłaty, przesłania sprawozdania z realizacji biznesplanu po 3 latach od wypłaty pomocy oraz przesłania ankiety monitorującej na żądanie Agencji. W przypadku, gdy beneficjent nie wypełni któregoś z ww. zobowiązań, będzie musiał zwrócić otrzymaną premię, w części lub w całości. Na przykład, gdy beneficjent działania nie będzie samodzielnie przez 5 lat prowadził gospodarstwa lub, gdy w tym okresie nie zrealizuje założeń planu rozwoju gospodarstwa również, gdy przez 3 lata nie będzie ubezpieczony w KRUS albo uniemożliwi przeprowadzenie kontroli oraz nie będzie przez 5 lat przechowywał dokumentów związanych z przyznaną premią, będzie musiał zwrócić 100% premii, czyli 50 tys. zł.

Dla przypomnienia „premia” przyznawana będzie osobom, które wejdą w posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia w województwie, w którym położone jest gospodarstwo oraz nie większej niż 300 ha. W przypadku, gdy średnia w województwie, w którym położone jest gospodarstwo jest mniejsza niż średnia w kraju, minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia w kraju. Oznacza to, że w przypadku województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego obowiązuje średnia krajowa, czyli 10,02 ha. W pozostałych – obowiązują średnie wojewódzkie. Dane o średniej powierzchni gruntów rolnych w województwach w 2008, czyli dane obwiązujące dla naboru 2009 – dostępne są na stronie internetowej Agencji w zakładce „Średnia wielkość gospodarstwa”.

ARiMR zwraca się do osób, które będą ubiegać się o pomoc finansową z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o wypełnianie wniosków i innych druków ściśle zgodnie z załączonymi do nich szczegółowymi instrukcjami. Zmniejszy to możliwość popełnienia błędów. Aby uniknąć wzywania do złożenia wyjaśnień należy pamiętać, że w przypadku planowania zakupu maszyn rolniczych trzeba opisać jej parametry, natomiast w przypadku podjęcia zobowiązania dotyczącego uzupełnienia wykształcenia zasadnym jest dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. W celu uniknięcia błędów rachunkowych, należy zwrócić szczególną uwagę na sumowanie danych liczbowych zawartych we wniosku i załącznikach.

Więcej informacje na temat działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie pobierz adresy) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj