Szkody w uprawach leśnych

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach leśnych założonych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, muszą zgłosić takie zdarzenie w terminie od 15 września do 1 października br. do „swojego” biura powiatowego.

Dotyczy to tych rolników u których zniszczenia takie powstały w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w okresie jesień/zima na przełomie 2009 r. i 2010 r. oraz w okresie wiosna/lato 2010 r.

Możliwość dokonania przez rolników zgłoszenia takich zniszczeń stworzyło podpisane 14 września br. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego obwieszczenie o możliwości zgłoszenia uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię części graficznej planu zalesienia z zaznaczeniem miejsc powstania szkód.

Celem takiego zgłoszenia jest zapewnienie warunków do uruchomienia dodatkowego finansowania na naprawę ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych takich jak: susza, gradobicie, nadmierne opady deszczu lub śniegu, powódź, pożar, ekstremalne temperatury, huragan, osunięcie się ziemi, masowe pojawianie się szkodników owadzich oraz choroby drzew.

Przez ponadnormatywne uszkodzenia rozumie się uszkodzenia na powierzchni wymagającej całkowitego odtworzenia (powierzchnia zredukowana uszkodzeń) w przedziale powyżej 30% powierzchni objętej planem zalesienia.

Dodatkowe finansowanie, o którym mowa powyżej odbywać się będzie na zasadzie „Pomocy de minimis w rolnictwie” zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2010 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5. Zalesianie gruntów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (ZH-773-1-8/2010) (http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzenia-decyzje/2010/05/z17-2010/dz_view) oraz Zarządzeniem nr 18 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 (dostępnych na stronie internetowej DGLP) (http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzenia-decyzje/2010/05/z18-2010/dz_view)

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 7 500 euro w okresie kolejnych trzech lat obrotowych (rok ubiegania się o pomoc oraz dwa lata poprzedzające).

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj