Pomoc na zalesianie gruntów

Rolnicy, którzy po raz pierwszy chcą ubiegać się o wsparcie finansowe na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, mogą składać wnioski o przyznanie takiej pomocy w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 31 lipca br. Wniosek można złożyć osobiście bądź wysłać pocztą do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Będzie to już trzeci nabór wniosków na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W pierwszym naborze, w 2007 r. przyjmowane były wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie tylko w zakresie schematu I „Zalesianie gruntów rolnych”. biura powiatowe przyjęły wtedy ponad 2670 takich wniosków.

W 2008 r. biura powiatowe przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w zakresie schematu I „Zalesianie gruntów rolnych” oraz schematu II „Zalesianie gruntów innych niż rolne”. Beneficjenci złożyli ponad 2200 wniosków, w tym 400 na zalesianie gruntów innych niż rolne.

Pomoc na zalesianie może uzyskać:

· rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

· grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;

· jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

Pomoc na zalesianie w ramach PROW 2007 – 2013 może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Agencja może przyznać pomoc na zalesianie gruntów rolnikom, którzy do wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie złożonego w biurze powiatowym dołączą plan zalesienia opracowany przez nadleśnictwo wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu przez beneficjenta niezbędnych warunków przyznania pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy.

Po otrzymaniu postanowienia rolnik może rozpocząć prace zalesieniowe, które trzeba wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę w roku następującym po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić o tym nadleśniczego. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia. Następnie, w terminie do 20 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią, rolnik powinien złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika biura powiatowego. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Zgodnie z PROW 2007-2013, premia pielęgnacyjna przysługuje rolnikowi przez 5 lat a premia zalesieniowa przez 15 lat na udane uprawy leśne. W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik zobowiązany jest do składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie. W związku ze zmianą przepisów, począwszy od 2009 r. wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie za grunty rolne i grunty inne niż rolne już zalesione w ramach PROW 2007-2013 należało złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja w biurze powiatowym ARiMR, do którego rolnik składał wcześniej wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Ponieważ w tym roku 15 marca wypadł w niedzielę, przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w poniedziałek 16 marca. Do 15 maja br. złożono ponad 2,1 tys. wniosków o wypłatę w 2009 r. premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. Ponad 2 tys. rolników ubiega się o premie za zalesione grunty rolne, a blisko 100 – za grunty inne niż rolne. Wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie za grunty zalesione w ramach PROW 2007-2013, może być złożony jeszcze do 9 czerwca 2009 roku. Jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy spóźnienia.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie.

Nie uległ natomiast zmianie termin przyjmowania wniosków kontynuacyjnych od rolników, którzy zalesili grunty rolne w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wnioski o wypłatę płatności, za zalesione wtedy grunty rolne, należy złożyć w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2009 r.

Na realizację płatności rolnikom, którzy zalesili grunty w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, ARiMR przeznaczyła ponad 106,4 mln zł, z tego blisko 51 mln zł za grunty rolne zalesione w ramach PROW 2004-2006.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj