Modernizacja gospodarstw rolnych

Do 2 kwietnia br. ponad 12,1 tys. rolników podpisało z ARiMR umowy o przyznanie pomocy finansowej na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Jest to ponad 80% wszystkich rolników, których wnioski złożone w 2007 r. zostały przez Agencję pozytywnie zweryfikowane i potwierdzili oni gotowość realizowania inwestycji zapisanej w tzw. biznesplanie.

Wielu rolników zaplanowało inwestycje, które, pomimo że upłynął ponad rok od momentu złożenia wniosków o pomoc, nie wymagały dokonania żadnych zmian, czy uzupełnień, a 2002 otrzymało z ARiMR pieniądze.

Pracownicy Agencji skupili się na jak najszybszym podpisaniu umów z tymi rolnikami, którzy nie zmienili niczego w swoich planach finansowych czy też w zestawieniach rzeczowo-finansowych oraz z tymi, którzy stawili się niezwłocznie na wezwanie ARiMR w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień. Ponad 3,8 tys. rolników zdecydowało się na zmianę w zakresie planu finansowego czy też zestawienia rzeczowo-finansowego inwestycji. Taką możliwość wprowadził Minister Rolnictwa Marek Sawicki specjalnym rozporządzeniem z 30 września 2008 r. (zobacz informację), ale zmiany dokonane przez rolnika nie mogą powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej we wniosku. Każda taka zmiana może jednak wydłużyć czas rozpatrywania wniosku o maksymalnie cztery miesiące. Kontrole prowadzone przez Agencję wykazały, że wiele wniosków składanych w 2007 r. w pośpiechu zawierało liczne braki i błędy, które trzeba poprawić. Agencja zwracała się do tych Wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie złożonych wniosków lub dostarczenie brakujących załączników.

Tylko w lutym Agencja podpisała łącznie w skali całego kraju ponad 4200 umów o przyznanie wparcia na modernizację gospodarstw rolnych, podczas gdy w styczniu podpisano w sumie ponad 2200 takich umów, a w grudniu 2008 r. –
ponad 1600.

To zdecydowane przyspieszenie w porównaniu z wcześniejszym okresem wynika z tego, że po zrealizowaniu większości dopłat bezpośrednich za 2008 rok, zgodnie z decyzją kierownictwa ARiMR, w oddziałach Agencji zwiększono liczbę pracowników, którzy weryfikują wnioski i podpisują umowy z rolnikami. Nie bez znaczenia dla zwiększenia liczby podpisywanych umów z rolnikami jest również fakt, że kierownictwo ARiMR zobowiązało dyrektorów Oddziałów Regionalnych do wprowadzenia dwuzmianowego systemu pracy. Wszystkie te działania mają na celu jak najszybsze podpisanie umów ze wszystkimi rolnikami, którzy złożyli wnioski o pomoc pod koniec 2007 roku i jak wynika z przytoczonych danych przynoszą efekty.

Od rolników, którzy zrealizowali w całości lub w części inwestycje założone w tzw. biznesplanie, wpłynęło już do ARiMR 5364 wnioski o dokonanie przelewów pieniędzy na ich konta bankowe. Złożone do tej pory wnioski o płatność opiewają na kwotę przekraczającą 562 mln zł, a ponad 212 mln zł trafiło już na konta bankowe 2002 rolników.

Osiągnięty wynik należy uznać za sukces ARiMR, zważywszy na okoliczności związane z przyjmowaniem wniosków w szczycie kampanii przed wyborami w 2007 r. i z tym, że Agencja miała wtedy tylko akredytację, która pozwalała jedynie przyjąć od rolników wnioski o pomoc. Była to tzw. częściowa akredytacja, bo Agencja miała gigantyczne braki m.in. w systemie informatycznym, który miał obsługiwać wnioski dotyczące modernizacji gospodarstw. Dopiero nowe kierownictwo ARiMR podjęło od początku 2008 r. szybkie prace naprawcze i na początku września Agencja uzyskała rozszerzenie akredytacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Dopuszczała ona możliwości weryfikacji przyjętych wniosków, aż do momentu podpisania z rolnikiem umowy o przyznaniu pomocy finansowej. Dopiero wtedy ARiMR mogła, zgodnie z prawem, rozpocząć weryfikację rolniczych wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Dalsze działania podejmowane przez Agencję sprawiły, że w połowie października 2008 r. Minister Finansów przyznał ARiMR pełną akredytację na to działanie, która pozwala wypłacać rolnikom pieniądze.

Warto też dodać, że w listopadzie 2007 r. rolnicy złożyli ponad 18 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na modernizację gospodarstw, występując w sumie o dofinansowanie w wysokości 624,5 mln euro (2,36 mld zł). Oznaczało to, że wielu wnioskodawców odejdzie „z kwitkiem”, bo w ubiegłym roku na wypłaty przewidziano kwotę tylko 360,2 mln euro (1,36 mld zł). Jednak Minister Rolnictwa Marek Sawicki, aby nie zwiększać niezadowolenia rolników, którzy złożyli wnioski i musieli tak długo czekać na ich rozpatrzenie, zdecydował o podwojeniu limitu środków na ten pierwszy nabór. Dzięki temu wszyscy chętni rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, mogą otrzymać pomoc o jaką wystąpili.

Przed przyznaniem wsparcia kontrolerzy sprawdzają m.in. czy wysokość pomocy, o którą ubiega się rolnik nie przekracza wyznaczonego limitu, a także oceniają wnioski pod kątem celowości ekonomiczno-technicznej. Weryfikuje się wnioski też pod kątem wydania środków na inwestycje zgodne z planem rozwoju gospodarstwa oraz planem finansowym lub zestawieniem finansowo-rzeczowym, które rolnik dołączał do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na modernizację swojego gospodarstwa. Jednym ze sposobów weryfikacji takich wniosków o płatność, jest przeprowadzenie kontroli na miejscu, w gospodarstwie, w którym rolnik realizuje inwestycje. Pozytywny wynik takiej kontroli, umożliwia wypłacenie przez ARiMR, należnych rolnikowi pieniędzy.

W związku z tym, że bardzo wielu rolników jest jeszcze zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” ARiMR w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa przeprowadzi w dniach 21 –28 kwietnia br. drugi nabór wniosków na to „działanie”.

Przypominamy, że pomoc finansową z tego działania mogą otrzymać osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą – posiadacze gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” przeznaczono w całym okresie programowania PROW 2007-2013 ponad 1,779 mld euro.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj