Losowanie kolejności rozpatrywania wniosków

W siedzibie Centrali ARiMR w Warszawie odbyło się 26 maja losowanie kolejności rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” finansowanego z PROW 2007 – 2013.

Wzięły w nim udział wszystkie wnioski wysłane pocztą i złożone w ARiMR w tegorocznym naborze, który odbył się w dniach od 21 do 28 kwietnia. Nad prawidłowym przebiegiem losowania, w obecności notariusza, czuwała komisja powołana przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja, w skład której oprócz przedstawicieli ARiMR oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi weszli również przedstawiciele rolników. Obecni byli także przedstawiciele mediów. Losowanie przeprowadzane osobno dla każdego z 16 województw przebiegło bardzo sprawnie, a jego wyniki zostały już podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji (Modernizacja gospodarstw – kolejność rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy – otwórz).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało ARiMR, że rozpoczęło prace nad nowelizacją rozporządzenia z 18 marca w sprawie podziału środków w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2007-13. Nowelizacja ma doprowadzić do zwiększenia limitu dostępnych pieniędzy dla starających się o wsparcie działań modernizacyjnych w swoich gospodarstwach. Limity wojewódzkie na to działanie mają wzrosnąć do wysokości alokacji środków przyznanych danemu województwu na „Modernizację gospodarstw rolnych” w całym Programie PROW 2007-13. Jak się przewiduje, dzięki temu zabiegowi w co najmniej 12 województwach pieniądze dostaną wszyscy wnioskodawcy, którzy w tym roku złożyli w terminie prawidłowo wypełnione wnioski i spełniają kryteria otrzymania pomocy. Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zeszłotygodniowej konferencji prasowej zapowiedział uzupełniające nabory wniosków na to działanie dla województw południowo-wschodniej Polski. Jak poinformował o dotacje w wysokości 300 tysięcy złotych będą mogły ubiegać się „zespoły kilku gospodarstw” niekoniecznie „grupy producenckie”. Ten uzupełniający nabór ma pozwolić na to, by ze wsparcia mogły skorzystać małe gospodarstwa, które do tej pory nie miały szans na spełnienie wymogu osiągania w ciągu roku dochodu w wysokości 4 ESU. Tworzenie „zespołów” w celu uzyskania wsparcia, zdaniem ministra, pozwoli powrócić też do tradycji wspólnego działania na wsi i większej współpracy rolników.

Do tej pory o pomoc finansową z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz spółki osobowe prawa handlowego, jeżeli prowadzą działalność rolniczą i są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego o powierzchni przynajmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważne jest, aby było to gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

Osoba fizyczna, występująca o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w swoim gospodarstwie, musi być pełnoletnia i nie mieć ukończonych 60 lat. Ponadto musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. wykształcenie rolnicze lub w zależności od posiadanego wykształcenia nierolniczego odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Ewentualnie może się ona legitymować tytułem kwalifikacyjnym lub zawodowym w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej trzyletnim stażem pracy w rolnictwie.

Pomoc finansowa może być przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji poniesionych na: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstwa. W ramach projektów dofinansowanych z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych” można kupić maszyny, urządzenia oraz wyposażenie do produkcji rolnej, przechowalnictwa, magazynowania czy też sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Może to być sprzęt do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, ochrony, zbioru roślin. Można także sfinansować zakup ciągników i przyczep rolniczych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w tym także programów księgowych.

Jeden wnioskodawca i jedno gospodarstwo może otrzymać maksymalnie w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 pomoc w wysokości 300 tys. zł. W ramach tegorocznego naboru wniosków, pomoc udzielana będzie w formie refundacji od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z modernizacją gospodarstw rolnych. Procentowy poziom refundacji zależy od wieku beneficjenta oraz od miejsca realizacji inwestycji. Na przykład, jeżeli rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 lat, może otrzymać 50% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy dodatkowo realizuje inwestycję na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych dopłatami ONW, na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, poziom refundacji tych kosztów wzrasta do 60%.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj