Działanie delegowane

Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła od 28 września 2009 r. przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Działania informacyjne i promocyjne” finansowanej z PROW na lata 2007-2013.

Wnioski należy składać w Centrali ARR osobiście lub za pośrednictwem poczty. Informacje i wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dostępne są na stronie internetowej ARR (otwórz) oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce wnioski. Na wsparcie „Działań informacyjnych i promocyjnych” w całym okresie PROW 2007 – 2013 przewidziano 30 milionów euro. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rynku Rolnego do następnego dnia roboczego po dniu, w którym środki finansowe przeznaczone na to działanie zostaną wyczerpane w 110%.

Działanie jest skierowana do producentów żywności wysokiej jakości. Celem działania jest:

* zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności,
* pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych mechanizmami jakości żywności,
* pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności,
* wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.

Beneficjentem działania może być grupa producentów mająca dowolną formę prawną, która łączy podmioty gospodarcze aktywnie biorące udział w systemach jakości żywności. Oznacza to, że w ramach działania o pomoc mogą ubiegać się:

* grupy producentów rolnych działające w formie organizacyjnej utworzonej zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.),
* osoby fizyczne (producenci rolni), które zawiązały grupę na potrzeby realizacji operacji objętej wsparciem.

W obu przypadkach grupy producentów muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym dla działania.

Realizację operacji może polegać między innymi na:

* organizacji oraz uczestnictwie w targach,
*realizacji kampanii promocyjnych,
*reklamie produktów i informowanie o ich cechach i właściwościach za pośrednictwem wybranych kanałów umożliwiających dotarcie do konsumenta.

Beneficjenci działania mogą uzyskać refundację 70% kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych na realizacje operacji, podkreślić należy, że koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku VAT.

Zasady udzielenia pomocy oraz wykaz kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawowe akty prawne dla działania „Działania informacyjne i promocyjne”:

* rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 99 poz. 830),
*ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.).

Departament Działań Delegowanych ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj