Dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt gospodarskich

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie dotyczących usług realizowanych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2009 r.

Nabór wniosków zostanie zakończony w dniu 27 marca 2009 r. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Żelaznej 59 w Warszawie.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Do wniosku o finansowanie lub dofinansowanie podmiot załącza oryginały:

1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.
2. wypisu z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji Agencja zawrze umowy, w których zostaną określone szczegółowo warunki współpracy oraz limit środków finansowych.

Aktualnie zawarte umowy w tym zakresie, na podstawie wniosków złożonych do 12 stycznia wygasają z dniem
31 marca br.

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie (zobacz)

Informacja o ilości padłych zwierząt w 2008 r. zgłoszonych przez podmioty utylizacyjne do dofinansowania przez ARiMR (zobacz)

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj