Czas na uzupełnienie wykształcenia dla młodych rolników

Niektórzy beneficjenci, którzy w latach 2004-2006 otrzymali 50 tys. zł z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania, że w ciągu pięciu lat uzupełnią wykształcenie rolnicze, nie będą musieli zwracać otrzymanej premii wraz z odsetkami. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki w piśmie do Prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, przedstawił warunki, które pozwalają wydłużyć termin na zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Młodzi rolnicy, aby otrzymać 50 tysięcy zł. pomocy na ułatwianie startu zawodowego, finansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na lata 2004-2006, musieli między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wymóg ten powinien być w zasadzie spełniony w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy. Douczono jednak, możliwość skorzystania z tej pomocy, jeśli zwracający się o nią rolnik zobligował się do uzyskania właściwego wykształcenia w ciągu pięciu lat od chwili podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Za taki moment, uznany mógł być dzień złożenia wniosku o płatności bezpośrednie, czy też data na akcie notarialnym o nabyciu gospodarstwa rolnego. Wielu młodych rolników miało jednak kłopot z określeniem daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego i w konsekwencji źle obliczyło pięcioletni okres na uzupełnienie wykształcenia. To z kolei sprawiło, że Agencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi jak i unijnymi, zmuszona była występować o zwrot wypłaconej premii wraz z odsetkami, co spotykało się z krytyką, że Agencja jest bezduszna i krzywdzi rolników. W związku z tym, jak napisał Minister Marek Sawicki „ze względu na to, że w przypadku licznych beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 5 letni termin upływa na krótko przed zakończeniem nauki w szkole i uzyskaniem wymaganego wykształcenia, a w niektórych przypadkach beneficjenci mogli nie mieć pełnej wiedzy na temat sposobu obliczania tego terminu (w początkowym okresie wdrażania Programu niektórzy zainteresowani uważali, że możliwe jest odliczanie od terminu na spełnienie przez beneficjenta zobowiązań tzw. okresów wyłączeń), jak również mając na uwadze zasady współżycia społecznego oraz działania beneficjentów podejmowane w dobrej wierze, należy dopuścić możliwość wyrażania przez ARiMR zgody na wydłużenie ww. okresu w sytuacji, gdy spełnione byłyby łącznie następujące warunki:

1.
beneficjent w dniu podpisywania umowy musiał być w trakcie nauki lub rozpoczął naukę w najbliższym możliwym terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu albo w możliwie najbliższym terminie po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli został wezwany do jej odbycia po dniu podpisania umowy, ale przed pierwszym potencjalnie możliwym terminem rozpoczęcia nauki;
2.
beneficjent kontynuował naukę bez przerw i opóźnień (czas pobierania nauki nie może być dłuższy niż okres kształcenia w danym typie szkoły i zawodzie);
3.
dzień, w którym upływa pięcioletni termin na uzupełnienie wykształcenia, przypada w trakcie ostatniego roku/semestru nauki.

Należy podkreślić, że każdy przypadek niewypełnienia kryterium wykształcenia w pięcioletnim terminie powinien być rozpatrywany przez ARiMR indywidualnie w celu ustalenia, czy młody rolnik dołożył wszelkich starań by wypełnić zobowiązania i podjął w tym zakresie wszelkie możliwe działania, w szczególności dokonał wyboru odpowiedniej szkoły oraz najkrótszej możliwej drogi prowadzącej do uzupełnienia wykształcenia”.

Pracownicy ARiMR, którzy zajmują się „rozliczaniem” młodych rolników, którzy otrzymali pomoc finansową już badają wszystkie przypadki, w których nie wywiązanie się z terminowego uzupełnienia wykształcenia doprowadziło lub może doprowadzić do konieczności windykacji udzielonego wsparcia biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zaistniałej sytuacji rolnika. Obok warunków o których mowa w piśmie Ministra, młody rolnik może mieć więcej niż pięć lat na uzupełnienie wykształcenia jeśli np. w czasie pobierania nauki poważnie zachorował. Więcej na : http://www.arimr.gov.pl/

Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj