Biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w celu ułatwienia wszystkim zainteresowanym rolnikom złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 r. w podstawowym terminie, godziny pracy biur powiatowych Agencji, zostaną wydłużone.

I tak w dniach 10- 14 maja oraz 17 maja 2010 r. biura powiatowe ARiMR będą czynne od godziny 600 do 2200, a dodatkowo wnioski będzie można składać osobiście w biurach powiatowych także w sobotę 15 maja od godziny 800 do 1600. Czynne są również punkty przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich poza siedzibami biur powiatowych. Ich wykaz wraz z terminami i godzinami pracy znajduje się na stronie internetowej ARiMR, a także jest dostępny w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wnioski o przyznanie płatności można wysłać również pocztą. O dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Takie decyzje, ułatwiające rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, podjął Prezes Agencji Tomasz Kołodziej. A są one jak najbardziej uzasadnione, ponieważ do końca kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2010 r. złożyło tylko 542,5 tys. rolników, spośród około 1,39 mln uprawnionych. Mamy nadzieję, że wszyscy rolnicy, dzięki wprowadzonym przez ARiMR ułatwieniom zdążą złożyć wnioski w podstawowym terminie czyli do 17 maja br. W przeciwnym razie, należne im płatności zostaną obniżone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie płatności za 2010 r. upływa 11 czerwca. W tym roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich można ubiegać się aż o dwanaście różnego rodzaju płatności. Tak więc rolnik, który stara się o kilka z nich, gdy spóźni się ze złożeniem swojego wniosku tylko o jeden dzień może naprawdę sporo stracić.

Rolnicy występujący o przyznanie płatności obszarowych w 2010 r., wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie ubiegać się o płatności bezpośrednie, płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013). Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.
Warto też przypomnieć, że wypełnienie wniosków nie jest trudne zwłaszcza dla rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2009 r., bo otrzymali oni poprzez pocztę tzw. wnioski „spersonalizowane”, które są w dużej części wypełnione na podstawie danych znajdujących się we wnioskach złożonych w ubiegłym roku. Trochę więcej pracy mają natomiast osoby, które nie składały wniosków w zeszłym roku bo np. dopiero niedawno przejęły lub kupiły gospodarstwo. W takim wypadku trzeba wypełnić „czysty” formularz w całości.
Zasady przyznawania płatności, formularze wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wniosek można wypełnić także w formie elektronicznej, który jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR. Tak wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i wysłać do biura powiatowego Agencji.

ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo zostały wprowadzone nowe rodzaje płatności (wsparcie specjalne) oraz nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych. W pierwszym przypadku nowością jest to, że rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność obszarową do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatność do krów i owiec. Ważne jest również to, że jednolite płatności obszarowe będą przyznawane rolnikom do powierzchni upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji, takich jak: brzoza, topola i wierzba. Rolnicy, którzy chcą otrzymać takie dopłaty muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o uzupełniające płatności obszarowe (UPO), to będą one po raz pierwszy przysługiwały także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:

* rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
* roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;
* nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będą mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

* jednolita płatność obszarowa (JPO) – 141,06 euro/ha
* uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 82,46 euro/ha
* płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 336,05 euro/ha
* płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 110,18 euro/ha
oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – ok. 39,44 euro/tonę
* przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 400 euro/ha
* płatność cukrowa – ok. 12,59 euro/tonę
płatność do krów – 142,5 euro/sztukę
* płatność do owiec – 30 euro/sztukę
* specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 60 euro/ha.

ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymogi, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.
Departament Komunikacji Społecznej/ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj