15 kwietnia ARiMR będzie przyjmować wnioski

Od 15 kwietnia, ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na cztery kolejne działania finansowane z PROW 2007-2013. Na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz na wspieranie „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” będzie to drugi nabór wniosków. Po raz pierwszy przyjmowane będą wnioski na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” oraz na „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.

Wsparcie w ramach „Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej” adresowane jest do przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. O dofinansowanie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie zakłady oraz firmy, których obrót roczny nie przekracza równowartości 200 mln euro lub zatrudniające mniej niż 750 pracowników. Przedsiębiorca musi się zobowiązać, że przez 5 lat co najmniej połowę surowców do przerobu nabywał będzie na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi. Dofinansowanie może pokryć do 40% kosztów kwalifikowalnych w małych firmach, do 50% w zakładach kupujących połowę surowców do przerobu od grup producenckich i do 25% w firmach, które zatrudniają do 750 pracowników lub mają obrót roczny nieprzekraczający 200 mln euro. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 20 mln zł na jednego beneficjenta. Na pomoc z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przewidziano w tegorocznym naborze ponad 637 mln zł. Wnioski przyjmowane będą w Oddziałach Regionalnych ARiMR, do dnia następującego po dniu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% tegorocznego limitu dostępnych środków.

Z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” rolnik lub jego domownik może uzyskać do 100 tys. zł na realizacje inwestycji związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Pomoc ta udzielana jest w formie refundacji 50% poniesionych kosztów. Osoba, która chce ubiegać się o wsparcie z tego działania, powinna być ubezpieczona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, współmałżonek rolnika lub domownik. Osoba taka musi być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mieć nie więcej niż 60 lat, mieszkać w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców. W tym roku na wsparcie dla osób tworzących nowe miejsca pracy poza rolnictwem przewidziano 370,8 mln zł. Kwota ta podzielona została na koperty wojewódzkie. Ostatnim dniem przyjmowania wniosków przez dany OR ARiMR będzie dzień następujący po dniu, w którym Agencja poda do publicznej wiadomości, że w danym województwie zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% limitu środków przewidzianych dla tego województwa.

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” skierowane jest do producentów rolnych wytwarzających produkty uczestniczące w systemach jakości żywności. Wsparcie mogą otrzymać rolnicy wytwarzający produkty, których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) albo jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ( GTS ). Wsparcie przewidziane jest też dla produktów rolnictwa ekologicznego oraz dla produktów wytwarzanych metodą produkcji integrowanej. Stawki wsparcia oszacowane zostały na podstawie kosztów stałych związanych z uczestnictwem producenta w poszczególnych systemach jakości żywności. Wsparcie będzie wypłacane producentowi po roku uczestnictwa w systemie przez okres maksymalnie 5 letni. W całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 przewidziano na to działanie około 415 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą przez Oddziały Regionalne. Termin składania wniosków w ramach tego działania, upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych.

Środki finansowe z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” mają ułatwić rolnikom dostęp do płatnych usług doradczych. Pomoc może wynieść do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na taką usługę, jednak nie więcej niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do wykorzystania około 767 mln zł. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę o świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

a. jednostki doradztwa rolniczego (ODR);

b. izby rolnicze;

c. podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ubieganie się o wsparcie przebiega dwuetapowo. Najpierw zainteresowany powinien złożyć wniosek o pomoc. Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyła listem poleconym albo pocztą kurierską, do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję pozytywną, wówczas dopiero powinien w tym samym BP ARiMR złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w tegorocznym naborze upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków.

ARiMR

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono
 • Grono.net
 • Gwar
 • Poleć
 • Wykop
 • RSS
 • Drukuj